Transport och hantering av avfall

Ett samhälle genererar avfall kontinuerligt och i massiva mängder. Transporten och hanteringen av detta avfall är av yttersta vikt för samhällets välmående och sker under väldigt strikta regelverk.

Skillnad görs mellan privat transport av avfall och det som sker yrkesmässigt. När man som privatperson transporterar avfall, både icke-farligt och farligt, krävs ingen anmälan eller tillstånd. Detta gäller dock även för icke-farligt avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet. Dock begränsat till 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår.

De som transporterar icke-farligt eller farligt avfall yrkesmässigt behöver dock få tillstånd om detta från Länsstyrelsen. Yrkesmässig trafik får dessutom endast bedrivas av de som även har trafiktillstånd, vilket man ansöker om hos Transportstyrelsen. Ovanpå detta kan också farligt avfall klassas som farligt gods. Detta bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och de regler som finns om farligt gods gäller parallellt med miljöbalkens bestämmelser kring avfall. Slutligen är det Naturvårdsverket som beslutar om både export och import av avfall.

Det är också viktigt att de anläggningar som tar hand om avfallet är korrekt konstruerade och därmed inte löper några risker för farliga ämnen att ta sig ut i naturen eller utgör en risk för de som arbetar på platsen. Företag anlitas för att upprätta specialanpassade anläggningar som håller den standard som krävs i detta arbete. Med stora hallar som inte behöver byggas från grunden kan du ta dig an stora projekt, resa en lagerhall och sedan utöka eller förminska den vid behov. Stora hallar för förvaring av farligt avfall behöver högre säkerhet, du måste vara säker på att utomstående inte har tillgång till lagerhallen och att de som arbetar runt avfallet följer alla säkerhetsåtgärder.

Bestämmelser säger att bortskaffande av avfall ska användas när material- eller energiåtervinning inte är möjligt eller lämpligt ur ett miljöperspektiv. Deponering av avfall sjunker i Sverige då vi blir allt bättre på att återvinna avfall. Men framtidsutsikterna är fortfarande att viss avfall kommer behöva deponeras. Detta kan exempelvis vara ämnen som man arbetar för att få bort och samhällets kretslopp. De anses då olämpliga att återvinnas eller utnyttja på andra vis.

När farligt gods ska transporteras finns det många regler och föreskrifter att följa. Det är MSB som har de tydligaste riktlinjerna och för de åkeri och transportföretag som inte följer reglerna kan det bli extra böter.